Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku


ODBORNÁ SEKCE ČSS

LOGO CSS stroj spol

 

Stanovy CAHP

 

I. STATUT

1. „Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku“ (CAHP) je samostatným organizačním článkem České strojnické společnosti (dále ČSS).

2. Tyto stanovy jsou v souladu se stanovami ČSS, schválenými jejím V. sjezdem 24. března 2007.

3. Hospodaření CAHP je samostatné, sledované na zvláštním podúčtu ČSS. Disponování s prostředky na tomto účtu je upraveno organizačním řádem ČSS a odbornou sekcí.

II. ČLENSTVÍ

1. Členství v CAHP je dobrovolné. Podmínkou členství v CAHP je členství v ČSS.

2. „Základním členem CAHP“ se mohou stát organizace, které jsou registrované v České republice a předmět jejich činnosti je spojen s oborem hydraulika a pneumatika. Může se jednat o následující aktivity: konstrukce, výroba, opravy a prodej hydraulických a pneumatických prvků a systémů.

3. O přijetí základního člena rozhoduje představenstvo sekce (viz odst. III.). Je-li žadatelem vznesena námitka proti rozhodnutí představenstva, rozhoduje o členství definitivně valná hromada sekce (viz též odst. III.).

4. „Individuálním členem CAHP“ se může stát libovolná fyzická osoba bez omezení, například z řad uživatelů hydrauliky nebo pneumatiky, ze škol, výzkumu apod.

5. Přijetí individuálního člena vzniká registrací a zaplacením prvního členského příspěvku ČSS (podle čl. 4/4).

III. ORGÁNY SEKCE

1. Valná hromada
1.1 Vrcholným orgánem CAHP je „Valná hromada“ základních členů. Členy Valné hromady jsou statutární zástupci organizací – základních členů nebo pracovníci, pověření jejich zastupováním. Členové Valné hromady musí splňovat podmínku individuálního členství v ČSS.
1.2. Valná hromada volí ze svého středu „představenstvo“ a jeho předsedu. Představenstvo je nejméně tříčlenné. Reprezentuje sekci navenek, zejména vůči zahraničí a je oprávněno jednat za sekci v souvislosti s její činností se všemi úřady, institucemi a organizacemi. Představenstvo je voleno na dobu tří let a řídí se stanovami ČSS.
1.3 Valná hromada jmenuje a odvolává „výkonný výbor“, jeho předsedu a jednatele na návrh základních a individuálních členů sekce. Výkonný výbor zajišťuje praktickou činnost sekce podle jejího „programu“ (odst. VI), přijímá a provádí úkoly představenstva a Valné hromady.
1.4 Řádná valná hromada
a. se schází 1 x ročně.
b. schvaluje rozpočet, činnost výkonného výboru za minulý rok a stanovuje cíle na rok příští.
c. rozhoduje na základě hlasování. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Počet přítomných členů musí tvořit nadpoloviční většinu základních členů.

Valná hromada může rozhodovat i prostřednictvím korespondenčního hlasování (fax).
2. Výkonný výbor
2.1 Výkonný výbor je jmenován valnou hromadou a je tvořen ze zástupců základních členů a individuálních členů. Návrhy na jmenování individuálních členů výkonného výboru předkládá valné hromadě výkonný výbor.
2.2 Výkonný výbor je složen z odborných komisí.
2.3 Výkonný výbor předkládá valné hromadě 1 x ročně zprávu o své činnosti.
2.4 Výkonný výbor se ve své činnosti řídí odborným programem schváleným valnou hromadou.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

1. Všichni základní i individuální členové mají všechna práva a povinnosti vyplývající ze Stanov ČSS. Jsou oprávněni se podílet na využívání zařízení, výhodách a činnosti ČSS a CAHP.

2. Základní povinnosti základních členů:
2.1 Základní člen uzavírá s ČSS smlouvu o členství, ve které je mimo jiné stanoven členský příspěvek, který pro každý kalendářní rok schvaluje Valná hromada CAHP.
2.2 Základní člen se zavazuje poskytovat na vyzvání statistické údaje o objemu a skladbě své výroby a činnosti v oboru. Tyto údaje jsou použity pro statistická hlášení pro CETOP a Světovou statistickou organizaci. Základní člen může tuto povinnost odmítnout pouze písemnou formou.
2.3 Každý základní člen má za povinnost delegovat do výkonného výboru svého zástupce.

3. Základní práva základních členů
3.1 Účast na valných hromadách
3.2 Přístup ke statistickým údajům, které shromáždí sekce
3.3 Kooperace s mezinárodními organizacemi
3.4 Přístup k činnosti organizace CETOP

4. Základní povinností individuálních členů je souběžné členství v ČSS spojené s povinností platit individuální členský příspěvek podle článku 14. stanov ČSS.

5. Základní práva individuálních členů:
5.1 Informovanost o všech aktivitách CAHP a zvýhodněná účast na vybraných akcích.
5.2 Informovanost o stavu oboru prostřednictvím statistických údajů apod.

V. TRVÁNÍ ČLENSTVÍ

1. Členství v CAHP končí:
a) dobrovolným vystoupením,
b) zrušením organizace nebo ukončením její činnosti ve smyslu článku II/2 těchto stanov (platí pro základní členy),
c) vyloučením.

2 Základní člen může z CAHP vystoupit s výpovědní lhůtou 6 měsíců ke konci kalendářního roku. Vystoupení je nutno ohlásit písemně představenstvu CAHP a ČSS. Stejná oznamovací povinnost platí v případě, kdy důvodem zrušení členství je ukončení činnosti v oboru.

3. V případě zániku organizace je členství základního člena zrušeno automaticky.

4. Individuální člen oznamuje vystoupení z odborné sekce sekretariátu ČSS.

5. K vyloučení člena může dojít usnesením představenstva CAHP ze závažných důvodů, obzvláště když přes opakovaný požadavek neplní své povinnosti člena a porušuje hrubě zájmy ČSS a CAHP nebo svého členství zneužívá.

VI. PROGRAMOVÉ CÍLE

1. Programové cíle CAHP jsou v souladu s celkovým zaměřením činnosti ČSS. Tuto činnost podporuje a rozvíjí v oboru hydrauliky a pneumatiky.

2. CAHP ve svém oboru zejména:
2.1. Zprostředkovává šíření odborných informací mezi členy sekce a to prostřednictvím pravidelných zasedání, zasílání informačních tiskovin apod.
2.2. Zapojuje se do soustavy celoživotního vzdělávání a osvěty v oboru, případně též rekvalifikace. K tomuto účelu pořádá odborné kurzy a semináře, podporuje také publikování odborných textů a vydávání literatury.
2.3. Spolupracuje s podobnými zahraničními společnostmi a pořádá pravidelné konference se zahraniční účastí.
2.4. Udržuje spojení s pracovišti vědy a výzkumu, iniciuje směry výzkumu a účastní se hledání forem jeho financování (granty, sponzoring apod.)
2.5. Provádí akvizici nových členů – právnických i fyzických osob.

Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou České asociace pro hydrauliku a pneumatiku ČSS dne 6.3.2007 a ústředím České strojnické společnosti dne 9.5.2007.

Členové CAHP

  argos   pneumax.png  
Bibus technotrade logo 300x47 hydrocom hydroma jihostroj
Glentor hydac parker hytosp bosch
KOVAZ logo 62mm 300x111 SMC Eaton PBW Lit CMYK 300x140 CHVALIS Logo 300x168 ULBRICH HYDRAULICS L 300x111
 inodo metalwork Poclain Logo Camozzi Alta Risoluzione 300x257 logo FS RCMT CMYK 300x51